แปลภาษาคับ/คะ ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์จังหวัดไอจิ

ปุ่มโทรออก

ปุมโทรออกยังศูนย์บริการล่าม ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์จังหวัดไอจิ

ข้อบริการ

วิธีใช้บริการ

บริการ
ล่ามเกี่ยวกับการท่องเที่ยว(ค่าฟรี)
เวลาเปิดบริการ
24 ชั่วโมง 365วัน
(※ภาษาไทยเริ่มตั้งแต่ 09:00-18:00 และ ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตากาล็อก เริ่มตั้งแต่ 10:00-19:00)
ภาษาที่ใช้ได้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อก ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส

ข้อควรระวัง・เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังนี้ ใช้บังคับตอนที่ใช้งาน"คู่มือการท่องเที่ยว" และ"คู่มือทางการแพทย์"จังหวัดไอจิ
ไม่ใช่ว่าสามารถใช้ทุกภาษาได้ (แสดงภาษาที่ใช้งานได้)
บริการนี้เป็นการให้คู่มือและคำแนะนำ จึงไม่มีบริการจองหรือจำหน่ายต่างๆ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่ลูกค้าใช้อยู่หรือสถานการณ์การใช้สายบริการนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างดี ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนั้นอาจต้องจ่ายเพิ่มต่างหากแล้วแต่แผนค่าบริการที่ลูกค้าสมัคร
สำหรับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ต กรุณาใช้Android OS 4.2ขึ้นไปเป็นสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ และเบราว์เซอร์Chromeเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ในกรณีที่ใช้นอกสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ อาจใช้งานไม่ได้
ในกรณีที่ใช้iPhoneหรือiPAD กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง ถ้ากดปุ่ม"การเชื่อมต่อ"จะย้ายApple Storeโดยอัตโนมัติ (สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ คือiOS 8.0ขึ้นไป)
สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
ในกรณีที่ใช้งาน"คู่มือการท่องเที่ยว" และ"คู่มือทางการแพทย์" จังหวัดไอจิถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานของบริการ LiveCall

เงื่อนไขการใช้งานของบริการ LiveCall

กำหนดเงื่อนไขการใช้งานของบริการ LiveCall บริการ (ซึ่งเรียกชื่อ "บริการนี้") ดังข้อต่อไปนี้

เนื้อหา

เราถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดตลอดและตกลงว่าจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงกับเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
ทางองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้และข้อมูลที่บันทึกไว้ในบริการนี้ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาบริการ โปรแกรมหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง หรือการยุติให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้าไม่สามารถใช้งานบริการนี้หรือเว็บไซต์ของบริการนี้ได้เพื่อการตรวจสอบฟังก์ชัน/ประสิทธิภาพ/สภาพพร้อมใช้งาน การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเบ็นช์มาร์ค หรือทำวิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับ โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันทางธุรกิจ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้เมื่อจะใช้งานบริการนี้นั้น ทางจังหวัดหรือทางองค์การจะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาความลับส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์หลัก
ในการบริการนี้ ทางองค์การจะบันทึกเสียงสนทนาในโทรศัพท์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การไม่ยอมรับการประกัน

ทางองค์การไม่รับประกันต่อข้อดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาของบริการนนี้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ไม่ระงับงานบริการชั่วคราว
  • ให้บริการทันเวลา
  • บริการนี้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
  • ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในบริการนี้
  • ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเนื่องจากโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆที่บริการนี้เสนอ
  • ข้อมูลที่ได้จากบริการนี้ถูกต้องและเชื่อถือได้
  • ข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านบริการนี้จะเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน หรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายคู่กรณี หรือแสดงหน้าจอ

การสละข้อเรียกร้อง,เหตุสุดวิสัย,การจำกัดความรับผิดชอบ

ทางจังหวัดหรือทางองค์การจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นความเสียหายพิเศษและความเสียหายเชิงลงโทษ ที่จะเกิดโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญ ผลข้างเคียง ผลกระทบ (รวมทั้งผลกำไรหรือผลตอบแทนที่คาดหวังไว้หรือการขาดทุนกำไรของธุรกิจ) ความเสียหายนั้นที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือ ทางจังหวัดหรือทางองค์การได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดควมเสียหาย (เว้นแต่กรณี่ที่ทางจังหวัดหรือทางองค์การกระทำความผิดพลาดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง)
กรณีที่ทางจังหวัดหรือทางองค์การอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ ทางจังหวัดหรือทางองค์การจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ เหตุสุดวิสัยคือ การกระทำของรัฐบาล ภาวะสงคราม การก่อการร้าย สไตรค์หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ปัญหาทางด้านเทคนิค การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การขาดแคลนพลังงาน ปัญหาการสื่อสาร อากาศ น้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินภูมิภาค ฯลฯ

คำสงวนสิทธิ์

ทางองค์การขอสงวนสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขเป็นสิทธิ์ที่มีจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ เว้นแต่สิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างชัดเจนในเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

ปุ่มโทรออก

ปุมโทรออกยังศูนย์บริการล่าม ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์จังหวัดไอจิ